เลขาธิการ กศน. มอบผอ.สพร.ตรวจความพร้อมเปิดห้องสมุด“เฉลิมราชกุมารี”กำแพงเพชร

7

เตรียมการเปิดอย่างเป็นทางการกลางปี 2560 หวังให้บริการประชาชนและการมีส่วนร่วมจริงจัง

          เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางสาวปิยาภา ยิดชัง หัวหน้างานห้องสมุดประชาชน และนางสาวสุดารัตน์ กล่ำดี นักจัดการงานทั่วไป จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับพระราชาอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการและจัดตั้งเป็นลำดับที่ 100 ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

5 3

โดยมีนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และคณะได้ให้การต้อนรับและนำชม พร้อมกับเข้าหารือกับนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการจัดสร้างขึ้นเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อการจัดการศึกษาของชาติ ตลอดจนการร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อสนองพระราชปณิธานที่ทรงพระประสงค์ให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณลักษณะด้านรักการอ่าน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของการให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลข่าวสาร ศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

6 4

การดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนฯ ครั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2534  โดยพระราชทานนามว่า ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างและจัดตั้งเป็นรุ่นแรกจำนวน 37 แห่ง ในปี พ.ศ. 2534 และได้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

15218602_1312358795481840_1282594123_n 

ในขณะนี้ การตกแต่งภายได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างตกแต่งปรับภูมิทัศน์ภายนอก การคัดแยกจัดหมวดหมู่หนังสือ ซึ่งจะขึ้นชั้นได้ช่วงเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งจะจัดนิทรรศการ เก็บรายละเอียดของแต่ละส่วนให้สมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดบริการอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องทูลเกล้าเพื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับคณะจากสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มีความพึงพอใจ และชื่นชมในความก้าวหน้าของการดำเนินการทที่มีขึ้นมาตามลำดับ โดยฝากให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากๆ ทั้งการระดมทุนดำเนินการ การเข้าใช้บริการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนฯ สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-854835 หากท่านร่วมสมทบตั้งแต่สองหมื่นบาทเป็นต้นไปจะได้เข้ารับเข็มพระราชทานในวันเสด็จเปิดอย่างเป็นทางการต่อไป

///กำจร  หัดไทย รายงาน