ผู้ว่ากำแพงเพชร เน้นทุกภาคส่วนเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด“เฉลิมราชกุมารี”และอนุสาวรีย์พระยาลิไทย

“จัดประชุมคณะกรรมการ

Read more