อำเภอบึงสามัคคี รุดหน้า โครงการ ”พบนายอำเภอหน้าเสาธง” ต้านยาเสพติด ปี 2561

11

อำเภอบึงสามัคคี โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบึงสามัคคี (ศป.ปส.อ.) จัดโครงการ”พบนายอำเภอหน้าเสาธง” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียน ในสถานศึกษา และเป็นแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของรัฐบาลปัจจุบัน เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา  ที่เป็นความห่วงใยของพ่อแม่

2 3 4

44

ผู้ปกครองทั้งประเทศ ให้ทุกจังหวัดเข้มงวด กวดขันพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนและสังคม ที่สำคัญ ได้แก่ สถานบันเทิง  แหล่งมั่วสุมของเยาวชน การรวมกลุ่มรถซิ่งตามท้องถนน การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และมีผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ จะเร่งสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกจังหวัด เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครอง โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ผอ.บุญธรรม โดยด่วน เป็นผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ และ นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เช่น กศน.อำเภอบึงสามัคคี ทหาร ตำรวจ นายก อบต.ตำบลบึงสามัคคี รพ.สต.ประจำตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้

5 7

/// เหยี่ยวข่าว กศน.อำเภอบึงสามัคคี