ผู้ว่าฯเตรียมการรับเสด็จทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง และ นายพิจิตร วัฒนศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ ปลัดจังหวัด ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนเข้าร่วมดูพื้นที่การดำเนินการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และทรงเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง)ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้ พระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง) พร้อมด้วยนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำชมความคืบหน้าการดำเนินการของห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จะจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จฯ เพื่อให้เป็น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยจะจัดประชุมใหญ่ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป//ข่าวข้างจวน