โชว์ผล คุยแผน! จัดเต็มแบบเน็ทๆ กศน.กำแพงเพชร

3

กศน.กำแพงเพชร เรียกบุคลากรจัดประชุมสรุปผลปี59 และจัดทำแผนปี60 รองรับการศึกษาตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมือง จ.กำแพงเพชรสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ จุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามนโยบายของสำนักงาน กศน.

2

ซึ่งในการอบรม มีดร.สุเกียรติ ด่านพิษณุพันธ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมฯ คือ ผู้บริหาร กศน.อำเภอ 11 แห่ง บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 120 คน และในการอบรมฯ ครั้งนี้ ซึ่ง นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาการอบรมฯ และเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน อีกทั้งได้เน้นย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนว่า  การอบรมครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลดังนี้

51)พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

2)การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

3)ผลิต และพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

4)ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5)ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6)พัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โดยวางแผนการดำเนินการที่ควบคุมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Act Check) มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชน“รู้หนังสือ เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ” ภายใต้วิสัยทัศน์ กศน. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยมีพันธกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ โดยประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนเพื่อ จัดการศึกษา การพัฒนาและนำเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และมุ่งพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 4และขอให้บุคลากรทุกท่านในหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ซึ่งการจัดการอบรมฯ ครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยคณะผู้บริหาร กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอ มีความเห็นตรงกันในเรื่องของการตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับความต้องการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ต่อไป

 

//นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย รายงาน