กศน.ร่วม อบจ.กำแพงเพชร ปรับแผนการศึกษา 4 ปี

3เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ซึ่งต้องกำหนดร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางการศึกษาเดียวกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายศุภชัย  ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญหน่วยงานทางการศึกษาที่รับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อาทิเช่น สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น

2

เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ซึ่งต้องกำหนดร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางการศึกษาเดียวกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ซ้ำซ้อนมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยตรง โดยให้แต่หน่วยงาน      ได้กลั่นกรองโครงการของแต่ละโรงเรียนที่เสนอผ่านให้แยกแยะตรงตามภารกิจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการอุดหนุนงบประมาณได้โดยให้ทบทวนโครงการของปีงบประมาณ 2560 และพิจารณานำเสนอโครงการของปีงบประมาณ 2561 -2564 ตามเหตุผลความจำเป็น ซึ่งที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร

4

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และจะนำผลการประชุมมาแจ้งให้ กศน.อำเภอ ที่ถือเป็นสถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

//กำจร หัดไทย รายงาน