กศน.ไทรงาม ทดลองหลักสูตรเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ( Tryout Couse )

วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์กศน.อำเภอไทรงาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง (Tryout Couse ) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล หมู่ ๘ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นนักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม จำนวน ๑๕ คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบาย สำนักงาน กศน.ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการส่งเสริมในชุมชนและประชาชนนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

dsc_0057_resizedsc_0068_resize

 

 

 

 

 

 

ศูนย์กศน.อำเภอไทรงาม นำโดย นายมงคล  พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอไทรงาม และบุคลากร ของศูนย์ กศน.อำเภอไทรงาม ได้จัดทำหลักสูตรอบรม ชื่อหลักสูตรเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เพื่อใช้ในการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอไทรงาม และอำเภอใกล้เคียง  โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมตามเนื้อหา ซึ่งในเนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งหมด ๑๑ ฐานการเรียนรู้

๑ .ฐานการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ๒. ฐานการเรียนรูเรื่องออมไม่อดจดไม่จน

๓.ฐานเรียนรู้เรื่องพืชไม่ง้อดิน ๔.ฐานเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์  ๕.ฐานการเรียนรู้เรื่อง ขยายพันธุ์พืช

๖.ฐานเรียนรู้เรื่องสารชีวภัณฑ์ ๗.ฐานเรียนรู้เรื่องแมลงเศรษฐกิจ พิชิตความจน

๘.ฐานเรียนรู้เรื่อง พลิกดินให้เป็นทอง  ๙.ฐานเรียนรู้เรื่องไส้เดือนดิน ๑๐.ฐานเรียนรู้เรื่องกบนอกกะลา

๑๑.ฐานเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์ควันไม้

 

dsc_0198_resize

dsc_0095_resize

 

 

 

 

 

 

หลังจากการจัดโครงการอบรมหลักสูตรเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในครั้งนี้แล้ว จะได้นำผลการดำเนินงานครั้งนี้ไปปรับปรุง ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการ ด้านการประเมินผล ให้มีความสมบูรณ์  และจัดโครงการอีกครั้ง ในวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อีกครั้ง

 

FB:กศน.อำเภอไทรงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

www.kpp.nfe.go.th/cng

รามินทร์  ข่าว/ภาพ