กศน.ปางศิลาทอง มาเนียน คลิปครูสอนหน้าจอ

โดยคลิปการสอนจะจัดทำเป็นบทๆ ตามตำราเรียน แต่จะพัฒนาให้เรียนง่ายขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดดูและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการไปเรียน/พบกลุ่ม กับครู

4
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายภานพ มุสิกะปาน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครู กศน. และบุคลากร ได้ร่วมกัน จัดทำคลิปการสอน(teaching clip ) วิชา ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ วิชาช่องทางการขยายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนแก่นักศึกษา กศน. และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา กศน. หรือไม่เข้าใจเนื้อหาในขณะเข้าเรียนโดยคลิปการสอนนี้ จะจัดทำเป็นบทๆ ตามตำราเรียน แต่จะพัฒนาให้เรียนง่ายขึ้น โดยอาศัยรูปแบบการสอนร่วมกับการจัดทำบทละครที่มีสีสันและดึงดูความสนใจมากขึ้น โดยจะนำไปบันทึกใน facebook กศน.อำเภอปางศิลาทอง เว็ปไชต์ของ กศน.อำเภออำเภอปางศิลาทอง เว็บไซต์ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งช่องสื่อสาร Youtube นอกจากนี้ ครู กศน. จะกดเชื่อมต่อ(link) คลิปการสอน ทั้งหมดให้ไปปรากฏในสังคมออนไลน์ (social media) ที่นักศึกษาแต่ละคนใช้อยู่ เช่น facebook line tweeter youtube ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา ได้เปิดดูและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการไปเรียน/พบกลุ่ม กับครูในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้รายบุคคล ที่ กศน.กำแพงเพชรมุ่งหวังจะขับเคลื่อนฯอย่างจริงจัง

2  3
ในการนี้ การนำนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากจะเกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของ กศน.แล้ว ยังเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรู้หรือศึกษาคลิปสั้นๆที่สนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

5
//วัชรี เพ็ชรประดิษฐ รายงาน