SWOT จุดด้อย เสริมสร้างจุดแข็ง กศน.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคลากร โดยการสำรวจต้องต้องการจากเสียงส่วนใหญ่ของบุคลากรในสังกัด

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรตามความของการรับการพัฒนาตนเอง เรื่อง การนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร148333421_4180831525284331_5124385855655792188_n

 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร “เรื่อง การนิเทศการศึกษา” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร147024271_4180830998617717_6933922486621958267_n

โดยมีนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ ดังนี้ ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด พบว่ามีบุคลากรจำนวนมากที่มีความต้องการรับการพัฒนาตนเองในเรื่อง การนิเทศการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การนิเทศการศึกษา โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร146957621_4180832171950933_7575149774668519147_n146905085_4180834958617321_5356981227328279237_n147624472_4180831625284321_7822026448965074441_n146995045_4180832948617522_1244814942315945512_n

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาสามารถดำเนินการนิเทศเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรม กศน. ทุกประเภทตามแนวทางที่สำนักงาน กศน.กำหนด 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสรุปกิจกรรม/โครงการ ในรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Best Practice) เพื่อพัฒนางานวิชาการและเสนอขอรับรางวัลในระดับต่าง ๆ และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 มาใช้ในการดำเนินงานวิชาการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว ใช้รูปแบบบรรยายให้ความรู้เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยนเรียรู้ระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับการพัฒนา รับชมการสาธิตการสอน จาก นางสาววันวิสาข์ วิจารณ์ ครู กศน.ตำบลลานดอกไม้ สังกัด กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการนิเทศเพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอรายงานผลที่ฝึกปฏิบัติต่าง ๆ ตามความเหมาะสม146862329_4180834468617370_7349326420584116748_n148275773_4181073618593455_6755006365852311245_n146879158_4180832358617581_920866164002621507_n

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล ข้าราชการบำนาญ นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร และนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน