ร่วมประชุมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

138205วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวสุมาลิน ทองศรี นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ที่ผ่านคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับสำนักงาน กศน. กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ ดังนี้ 1) สาขาบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ดีเด่น ได้แก่รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2) ประเภทพนักงานราชการดีเด่น ได้แก่รางวัลชนะเลิศ นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม นักวิชาการศึกษา และ 3) สาขานักศึกษา กศน. (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ศิษย์เก่า กศน. ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปัญฺโญ) รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะได้ผ่านเข้ารอบไปการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น  ประจำปี 2563 ระดับภาคเหนือต่อไป//พิมพ์พจี พันธุุ์ชัย : รายงาน138204147416792_4181273811906769_495244075837308660_o146951167_4181273798573437_7125391291230489933_o146935564_4181273971906753_63059494553122847_o