กดปุ่ม..!!!SEASON2 กศน.เหนือออนไลน์ ครูทำได้ส่งประกวดปลายเม.ย.นี้​

received_1109143919512966

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปรับเกณฑ์ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ปี 2564

received_248066310155206

ที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือได้จัดการประชุมปรับเกณฑ์ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 2

received_1292793664424670

โดยมีนายบุญส่ง คูวรากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน กศน.ภาคเหนือเป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้กล่าวถึงการจัดประกวดครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 2ในการดำเนินการของ กศน.ภาคเหนือรวม17จังหวัดที่ให้ครูและบุคลากรจะมาแสดงผลงานประกวดนวัตกรรมออนไลน์ของ กศน. โดยสอดรับกับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19ในห้วงปีที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปีนี้ การจัดการศึกษาออนไลน์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและจะมีประโยชน์ต่อเนื่องกับการศึกษาในยุคใหม่

received_491485498526676

ซึ่งนางณิชากร เมตาภรณ์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการให้ที่ประชุมรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินการที่เป็นนโยบายของสำนักงาน กศน.โดยดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.ที่เน้นย้ำให้กศน.ทั่วประเทศดำเนินการ มีการแบ่งผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านต่างๆ การจัดการประกวดในปี 2564 และเกณฑ์การประกวดรวมทั้งกำหนดการดำเนินการประกวดแบบส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมวิธีการส่งผลงานปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ส่งผลงานพิจารณาการจัดปีงบประมาณ 2564รวมทั้งเกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรม

received_253150799626266received_897269044147343

ทั้งนี้ ครูและบุคลากรของ กศน.ภาคเหนือผู้สนใจจะจัดส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดทั้ง17จังหวัดในภาคเหนือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและส่งผลงานภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

img_20210209_200051

 

//ปชส.กศน.กำแพงเพชร รายงาน