คณะ ICT กศน.กำแพงเพชร ข้ามภาคดูงานมุกดาหาร

2

หวังสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อ KPP.NFE  60.0 ที่ครอบคลุมยกระดับการเรียนรู้นักศึกษา กศน.

               สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายกำจร หัดไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และนางสาวพชรมน  สีลุนทอง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมกับทีมพัฒนาระบบ  ICT ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่อ KPP.NFE  60.0 จำนวน 13 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ได้จัดแสดงผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆมาแสดงผลงาน ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและที่ร่วมกิจกรรมดูงาน และร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ณ วัดศรีมงคลใต้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  ได้ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559

4

ซึ่งคณะของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ดูงานด้านการพัฒนาระบบ ICT การบริหารงานบุคคล การพัฒนาสำนักงาน   การดำเนินการด้านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งต่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมทั้งได้มอบของที่ระลึก   ให้อีกด้วย ต่อมาคณะสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาที่ประชุมในส่วนของการจัดนิทรรศการ ซึ่งได้ดูการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสมาทโฟนของ กศน.อำเภอเมืองพะเยาที่ได้เดินทางไปร่วมแสดงความก้าวหน้า และได้ดูงานส่วนของการพัฒนาดิจิทัลชุมชน การเรียนการสอนผู้สูงอายุ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

5

ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานยังได้สำรวจพื้นที่ทั้งภูมิศาสตร์การให้บริการงานกศน.ของจังหวัดมุกดาหารเพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาเชื่อมโยงนวัตกรรม KPP.NFE 60.0 ที่ทางทีมพัฒนาระบบ  ICT ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรได้พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมกับกลุ่มนักศึกษา กศน.ได้มากยิ่งขึ้น

//กำจร  หัดไทย รายงาน