กศน.กำแพงฯ ร่วมวงสมัชชาสุขภาพ เน้นการศึกษาเพื่อชีวิต

กำหนดไว้ 5 ประเด็น หวังเกิดร่างกรอบแนวคิดบูรณาการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกำแพงเพชร3

ตามที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดเวทีประชุมคณะทำงานวิชาการฯร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน องค์กร ส่วนราชการ จำนวน 40 คน โดยแบ่งตามความรู้ความสามารถซึ่งกำหนดไว้ 5 ประเด็น คือ 1.การศึกษา 2. สวัสดิการชุมชน 3. ดิน น้ำ ป่า   4. เกษตรอาหารปลอดภัย 5. เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รองอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมการระดมความคิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ได้ดำเนินการประชุมกล่าวถึงที่มาของการดำเนินการร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เน้นการทำนโยบายแบบมีส่วนร่วม มาจากประชาชน เครือข่ายเสนอประเด็นความเดือดร้อน ผลกระทบ เชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งถือเป็น “ร่างกรอบแนวคิดบูรณาการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกำแพงเพชร”
2

ในส่วนของการศึกษา ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ     ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ได้เสนอแนวคิดประเด็น “การศึกษาเพื่อชีวิต”  โดยมีนักวิชาการศึกษาส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความคิดเห็น สำหรับ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายกำจร  หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือ ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมเกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รองอธิการบดีฯ เสนอให้นำข้อมูลสถิติเดิมย้อนหลัง 3 ปี และสถานการณ์จริง ปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ จัดทำร่างด้านการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

54

ทั้งนี้ตลอดการประชุมในภาพรวมทั้ง 5 ประเด็น ได้นำเสนอความก้าวหน้าและเตรียมการที่จะประชุมสรุปความคืบหน้าเพื่อเตรียมการจัดตลาดนัดการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในช่วงของเดือนธันวาคม 2559 ต่อไป

//กำจร  หัดไทย รายงาน