วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ “เยาวชนต้นแบบใส่ใจคุณธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”

15741129_658752890998435_6317678379902141141_n

“เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข นำรายได้ที่ยั่งยืน        สู่ครัวเรือน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

15672522_1241141312619153_5628032558001759763_n

        วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ “เยาวชนต้นแบบใส่ใจคุณธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” โดยมี         นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยยึดกรอบนโยบายสำคัญ คือ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น และประเทศชาติ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบใส่ใจคุณธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน ได้เป็นผู้มีจิตใจที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา และองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ และการประกวดการแสดงละครสั้น เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนประดับประถมศึกษา และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย นายสันติ อภัยราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และกรรมการตัดสินการประกวดละครสั้น ได้แก่ นางจันทินี อภัยราช และนางโสภิต อินแนม

 

15697917_658751704331887_667810979880786883_n

//ปชส.จังหวัดกำแพงเพชร ข้อมูลภาพข่าว