เกินร้อยยกให้! กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางทักษกร กรุณวงค์ หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา สังกัด กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ดังนี้309863125_6009776745723124_3345033104611008515_n

1 เพื่อแนะนำการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองในการศึกษาในการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและการยื่นเอกสารขอจบการศึกษา และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในการก้าวสู่การศึกษาต่อ , การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคม ทั้งนี้ มีนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่คาดว่าจะจบการศึกษาทั้ง 3 ระดับ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 197 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร309902934_6009755035725295_3537049677559198632_n

นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าว กศน. สถานที่นี้มีแต่ “ให้” ให้โดยหวังว่านักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาจาก กศน. จะได้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ให้โดยหวังว่านักศึกษาทุกคนจะได้มีวุฒิการศึกษาไปเป็นใบเปิดทางก้าวสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้โดยหวังว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร309628819_6009755235725275_3712646780909099197_n309615792_6009787469055385_6006165019891861553_n309576936_6009786909055441_5081954891158822977_n309587058_6009787039055428_4288539519437719190_n309553469_6009786799055452_1084318949461928011_n309501499_6009788099055322_3610160004710192290_n309591027_6009788292388636_1451023635262784529_n309417406_6009789019055230_4002354656969911966_n