โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกการสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด มหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกการสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651664015958787

โดยมีนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชการการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้1664016174410

1) เพื่อให้สถานศึกษา และบุคลากร/กลุ่มงาน สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25651664016165499

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชรfb_img_166401578016716640167469161664015868259