Two in one! โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร291454783_5754937701207031_5182388800824557523_n

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ291177756_5754938514540283_3938991111189608768_n

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน และให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ซึ่งประกอบด้วย แนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ กล่าวคือ ประการแรกการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประการที่สอง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประการที่สาม การมีงานทำ-มีอาชีพ และประการสุดท้าย คือการเป็นพลเมืองดีซึ่งพระราโชบายด้านการศึกษาดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษา มาขับเคลื่อนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินี้ขึ้น291569029_5754941944539940_6107963753504942594_nในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรีอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่น ชุมชน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งการอบรมดังกล่าวแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง เช้า-บ่าย สำหรับช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้จากทีมวิทยากรจิตอาสา 904291155840_5754941767873291_8359186985658188316_n

นำโดยนายพรชัย  จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายนัฐวุฒิ  รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดร.ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ มูลเมืองมา วิศวกรองค์การจัดการน้ำเสียกำแพงเพชร นายอาทิตย์พงษ์  พันธุ์ฤทธิ์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และ นายสมคิด น้อยลา วิทยากรจิตอาสา สำหรับช่วงบ่ายและเป็นการแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ซึ่งโดยมีวบุคลากรครูในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ฐานที่ 1 กิจกรรมพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน ฐานที่ 2 กิจกรรมนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน ฐานที่ 3กิจกรรมจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ ฐานที่ 4 กิจกรรมอาชีพสร้างรายได้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร 35 คน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 25 คน และ กศน.อำเภอลานกระบือ 25 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร291155870_5754942491206552_2863289965377421892_n291486213_5754936407873827_7514231131526973022_n291582966_5754948061205995_2996024295103564786_n291582700_5754933197874148_728573682124061087_n291244820_5754932421207559_1898853733246800282_n291438566_5754932111207590_5116647945910070592_n