กศน.กำแพงเพชร รับการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชรtimeline_25650630_112209

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมการประชุมฯ และต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียงกันtimeline_25650630_112218_0

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.2561-2565) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงไปสู่การปฏิบัติtimeline_25650630_112214

ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ (สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕) ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ มีการกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โดยมีกำหนดการ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ฯ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_25650630_112216timeline_25650630_112223