จัดการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

277347634_5480027325364738_4498443075881089006_nวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.2565 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร277433613_5480274992006638_966946834438826702_n

ด้วยสำนักงาน กศน.ได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เติบโตและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัยมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ การมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นถึงแนวการดำรงชีวิตในทางสายกลาง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน277310539_5480027135364757_4430599489283705607_n

และสามารถถ่ายทอดใช้วิธีบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นไทยที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในชาติ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิด การแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น จึงได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประกอบด้วย277000147_5480024052031732_8959388960935409198_n

กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 การขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการขยายผลการดำเนินงานจิตอาสาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จำนวน 928 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1) การประกวด ชุมชนจิตอาสา 2) การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) 3) การประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ และ 4) การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ประจำปี พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกชุมชนจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้นักศึกษาร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร (ร.9) เพื่อให้นักศึกษามีความริเริ่มสร้างสรรค์การจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างที่ดี277435828_5480027608698043_8663940959216250352_n

ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ระดับ กศน.จังหวัด ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ทีม ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร กศน.อำเภอบึงสามัคคี กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี กศน.อำเภอไทรงาม กศน.อำเภอคลองขลุง กศน.อำเภอโกสัมพีนคร และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทีม ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร กศน.อำเภอบึงสามัคคี กศน.อำเภอคลองขลุง กศน.อำเภอโกสัมพีนคร และกศน.อำเภอคลองลานimg_2355

โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงพชร ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุทธิ มีขันหมาก ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสิทธิพร พลอาจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ว่าที่ร้อยเอก ศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ “ทีมขวัญใจไทรงาม” สังกัด กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ “เพชรชากังราว” สังกัด กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จะได้เป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับ กศน.จังหวัด “กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ” ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป อนึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมผ่าย Facebook Live ของ Facebook Fan page ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี  พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร รายงาน277427609_5480023165365154_1226630178656429479_n277305866_5480023322031805_3136182607386051856_n277352551_5480023182031819_4549272607229359556_n277365833_5480031005364370_4769328681636036127_nimg_2343