สอนหมดเปลือก  กศน.จัดให้!  26-27 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการติวเข้ม “วิชาคณิตศาสตร์” เตรียมความพร้อมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 มีเป้าหมายเป็นนักศึกษาในสังกัด จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร274662066_169743595384561_9014783857496750109_n

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดย กศน.อำเภอเมืองกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 274561017_169747872050800_1074469394594445075_nในรายวิชา “วิชาคณิตศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาในสังกัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และ 3. เพื่อพัฒนาผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร274933370_5408703759163762_6571958548465722160_n274924608_5408702922497179_9016475897712951330_n274931994_5408703025830502_1759144270529845915_n274784613_169747752050812_4574649683005998364_n274940064_5408702695830535_6498988339641167997_n274854275_5408703615830443_637405585757920482_n274727117_169747862050801_3328967859700508260_n