ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร272091502_5261633247204148_4881203572877509612_n

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี  โดยวันนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนธันวาคม 2531 สำนักสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนดให้วันที่ 17 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ที่เลือกวันนี้ เพราะป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงตำแหน่งพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรม ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปี 2526272088473_5261634967203976_1319768924490097396_n

แต่ในเวลาต่อมา คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ใหม่ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก็ได้เสนอว่า “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ควรเป็นวันที่ 17 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี 2376 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้พิจารณาเห็นชอบด้วย จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็น “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช” ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมงานพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร272118318_5261634703870669_3953161598356088140_n272088380_5261635707203902_2620713954834073878_n271973436_5261635393870600_4685330170221193688_n

271972615_5261637887203684_448366310024680622_n