ร่วมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

272012891_5256862444347895_2633702061206823907_nวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายบุคลากรครูในสังกัด ร่วมงานวันครูภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร271918436_5256844467683026_7234383190331252602_n

วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี (Teachers’ Day) โดยจัดให้มีขึ้น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า″คุรุสภา″ ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นในเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวสัดิการให้แก่ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู สำหรับในปี พ.ศ.2565272056710_5256844647683008_3285605606781721769_n

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรได้เชิญครูในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายบุคลากรครูในสังกัด ร่วมงานวันครูภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียงกัน272035258_5256847037682769_1041982181439023059_n272011605_5256846774349462_6267368298948458840_n271942496_5256847391016067_7147826880567465808_n272041332_5256846524349487_151136137525606064_n