จริงจังแค่ไหน ? กศน.กำแพงเพชร ติวเข้ม!…ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 

 

247157649_4969231856444290_8400078887078434213_nสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ อบรม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร246711818_4969234859777323_6204527777358196311_n

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ อบรม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 33 คน 247390348_4969222343111908_8269640901435050032_nโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด และรับรู้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือ และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดแก่นักศึกษาในสังกัด พัฒนารูปแบบการป้องกัน และมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง247954127_4969227109778098_8220508056295828993_n

นายพีระพงษ์กล่าวยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และเร่งด่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติดมากที่สุด ยาเสพติดนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เสพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ โดยจะเห็นได้จากข่าวสารการจับกุม อุบัติเหตุ อาชญากรรมที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด จากสื่อต่าง ๆ การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา โดยต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพราะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพียงลำพังได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ นำความรู้ และแนวทางในการดำเนินการไปปรับใช้บูรณาการโครงการและกิจกรรมในสถานศึกษาให้เกิดความเหมาะสมทั้งกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถรายงานข้อมูลได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบันต่อไป  //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย248058073_4969227573111385_7395579888356239212_n246714585_4969224569778352_5038105855114679745_n248247837_4969222863111856_4124643227931683919_n247144741_4969223176445158_4273119933807755509_n247699200_4969223909778418_1228436384105524361_n242955772_4969283849772424_3421852807058109907_n247690385_4969227923111350_8933966137502572270_n247254613_4969227436444732_3231544992448937514_n248014729_4969227969778012_4170618779154924525_n246711818_4969228809777928_3356953805104553285_n247946065_4969221633111979_7765353041524876228_n248309966_4969235916443884_2196731158103039595_n248002271_4969304543103688_3968518426336096881_n