สู่เมืองคนแกร่ง! กศน.กทม. ขอศึกษาดูงาน การบริหารงานบุคคล และงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ

201803132108079872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.กทม.

241462330_4944229318944544_4298931272964569162_nวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. และคณะบุคลากรจาก กศน.กทม.246793120_4944233745610768_1290709497306268617_n

ในครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานของแต่ละกลุ่มงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มตรวจสอบภายใน ในส่วนส่วนของการศึกษาดูงานของ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องงานการขั้นพื้นฐานสายสามัญ246610875_4944232645610878_1922401770993192646_n

นายพีระพงษ์ รุ่งเรื่องศิลป์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยหวังว่าคณะศึกษาดูงานจะได้แนวคิดกลับไปปรับใช้ในงานของตน และให้ถือว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกันต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สำคัญคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็เพื่อผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นสำคัญ โดยภารกิจต้องเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ให้เป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” //ภาพ:ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร246888807_4944233185610824_8060355674743928403_n246809769_4944236138943862_5554693986906999460_n246750194_4944237272277082_4757165074217067772_n246484235_4944237922277017_3061733116675781110_n246631770_4944234828943993_506290792813103767_n