กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดการทดสอบระดับชาติ(N-NET​)​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมกับจังหวัด​ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

245215622_4918027771564699_2058643559826651408_nเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานกศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีสนามสอบในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 11 อำเภอ เป็นศูนย์สอบรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง 245184960_4918030541564422_5804925590848784710_nซึ่งการดำเนินการอยู่ภายใต้ มาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (covid-19) ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวด เพื่อให้นักศึกษา ผู้บริหารครูและบุคลากร ควบคุมสอบ มีความปลอดภัยในการดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการทดสอบของ กศน. พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับการสอบ N-NET หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ โรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่ กำลังศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนของปีการศึกษานั้น ๆ การสอบ N-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนใน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกราช 2551 245308233_4918030724897737_2835920731893775665_nสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและประกอบการสำเร็จการศึกษารวมทั้งนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป ในภาพรวมของการสอบสำหรับ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูและ บุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่จัดดำเนินการสอบ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ให้ การดำเนินงาน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : PR.กศน.กำแพงเพชร245267918_4918027401564736_7154742463492353185_ntimeline_20211010_143649s__1638469245250975_4918027004898109_8327218297374559911_ntimeline_20211010_143615245254194_4918026758231467_6436457123225967361_n245216444_4918027561564720_2246450257776822502_n