นิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะนิเทศดำเนินการนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564244451160_4894097543957722_2045427560851349701_n 

วันที่ 2 กันยายน 2564 คณะนิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้แต่งตั้งคณะนิเทศแบ่งออกเป็น 3 คณะ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 2-3 กันยายน 2564 ดังนี้ คณะที่ 1 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และนางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย นักจัดการงานทั่วไป คณะที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางพนารัตน์ ศรีตะลา นักวิชาการศึกษา คณะที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวจินดารัตน์ ทับทิม นักวิชาการศึกษา244364235_4894078473959629_1249533645048764953_n

ทำหน้าที่นิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้กำลังใจแก่นักศึกษาในสังกัด และตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ ได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนสถานที่ในการดำเนินการจัดสอบ เพิ่มจำนวนสนามสอบให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัด กระจายความเสียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ มีการจัดสนามสอบไว้ประจำตำบล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เป็นแต่ละตำบล โดยจัดสถานตามความเหมาะสม และความพร้อมของพื้นที่ เช่น วัด , กศน.ตำบล และสถานที่ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร244414164_4894114393956037_3838821502635897525_n428214282242823s__46817290s__46817292s__46817293