โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ ครูมืออาชีพ คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

242916397_4865074246860052_4751332714155308760_nวันที่ 23 กันยายน 2564 นายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ ครูมืออาชีพ คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณความเป็นครู แก่บุคลากรครูในสังกัด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 242821239_4865073983526745_2964445950259560834_n

ด้วยสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการและกิจกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ“คนไทยทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จําเป็น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 242865141_4865074583526685_3754480339553311160_n242399226_4865071866860290_5534129780343014933_nครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. สำนักงานสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 76 คน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร242756131_4865129916854485_759350319597448977_n242761287_4865130400187770_2971488828935618245_n242761678_4865130736854403_1444845136468901980_n