ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น.  นายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  โดยกำหนดพิธีเปิดการถ่ายทอดสดจากค่ายวชิราวุธอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาช่อง etv และ facebook สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 10.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดฯ s__6889606

ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติs__6889593

โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎ และคําปฏิญาณของลูกเสือ และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศ สำนักงานลูกเสือจึงพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบ Online ,  On site ,On air และขอความร่วมมือให้ สำนักงานลูกเสือจังหวัด จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ตามคุณสมบัติที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชรs__6889605