Focus Group ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ถอดบทเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วม Focus Group ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)1747

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้าร่วมโครงการในการเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตัวอย่าง เพื่อให้ศึกษา ถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกำหนด Focus Group ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom) 1746ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ซึ่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศึลป์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว //ภาพ:ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร174817611752