เริ่มแล้ว..!!! ล้านต้น บนแผ่นดิน ปลูก ปัก รัก​ษา เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ​ กศน.พราน​กระต่าย​ กำ​แพง​เพชร ร่วมจัดสภากาชาด​ไทย

line_207222950273067

“ล้านต้น สืบสาน รักษา ต่อยอด 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” เพื่อมุ่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลงมือปลูกต้นไม้ใหม่ หรือรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิม โดยการลงทะเบียนบันทึกภาพต้นไม้ลงบน Platform ล้านต้นบนแผ่นดิน

line_207323618004822

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564กศน.อำเภอพรานกระต่าย โดยนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการฯ ได้นำข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญชวนให้กศน.อำเภอทั้ง 11 แห่ง ดำเนินการ

line_207332050589196line_207182205884531ในการนี้ต้องบันทึกข้อมูลบน Platform ด้วยตนเอง ทุกๆ เดือน ดำเนินการปลูกต้นไม้ใหม่ หรือรักษาต้นไม้ที่มีอยู่แล้ว (ไม่จำกัดจำนวน) พร้อมถ่ายภาพต้นไม้และสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบฟอร์มใน Platform

line_207223303943379line_207178925266823

พร้อมเลือกประเภทเข้าร่วมกิจกรรม ปลูก หรือ รักษาต้นไม้ ระบุชื่อพันธุ์ไม้และจำนวน แล้วกดส่งข้อมูลโครงการฯ และสามารถเพิ่มจำนวนต้นได้ในครั้งต่อไป จากการเข้าระบบด้วย Username และ Password ซึ่งสำนักงานยุวกาชาดจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ผู้ปลูกลำดับที่ของการเข้าร่วมสุดท้ายโครงการดังกล่าว มีเกียรติบัตร และโล่รับรางวัล สำหรับผู้เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดอีกด้วย

img_20210707_164240