ฟังผล…คุยแผน!  ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังความคืบหน้าผล-แผน การดำเนินงานเป็นประจำทุกวันจันทร์145323162_4159713557396128_1841716649770149938_n

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร147373307_4177986988902118_8938554738897578537_n145861278_4177987355568748_5927724489625170160_n147162100_4177989285568555_6973504360892608414_n147175499_4177987808902036_5819019678035643525_n

พร้อมกับใช้โอกาสพบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัดทุกวันจันทร์เพื่อรับฟังผล-แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงานของทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยปัญหา-อุปสรรค เพื่อให้คำแนะนำนำสู่ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงานตามภารกิจต่อไป //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน