BOSS…ลั่น! กศน.จังหวัดกำแพงเพชร แข่งกันดี…ไม่แข่งกันเด่น! อบรมระบบเว็บเชื่อมโยงยุคดิจิทัล เป้าหมายบรรณารักษ์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน เพิ่มจำนวนนักอ่าน 1 เดือนต้องมีการเปลี่ยนแปลง

141472182_4143410465693104_8123295518305472072_oวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร142144015_4143410752359742_145824239980714175_o141352980_4143410969026387_6541964912234393388_o

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำชาญการพิเศษ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า ในปัจจุบันห้องสมุดประชาชนถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ โดยสามารถเข้าถึงได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้การดำเนินงานของห้องสมุดมีการเปลี่ยนไป มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหนังสือ สื่อ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 141729221_4143410502359767_1583579724038315016_o142601915_4143410935693057_1407621999240493946_o142003676_4143410739026410_376896836746834850_oณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร แก่บุคลากรที่เป็นบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอทุกแห่ง ในสังกัด จำนวน 14 คน ซึ่งในการอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารพัฒนาระบบสารสนเทศของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศกลาง และ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัลได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ และสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวศิริเพ็ญ แก้ววัชรสุวรรณ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายวัสันต์ ภักดีวงษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต่อผู้เข้ารับการอบรมว่า ในยุคปัจจุบันพวกเราทุกคนรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้ารู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์อย่างมาก และในการอบรมฯ ครั้งนี้ ถือว่าเรามีต้นทุนอยู่พอสมควร เนื่องจากเรามีวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด ที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ สามารถที่จะติดต่อสอบถาม เรียนรู้ ได้โดยสะดวก 141745875_4143411049026379_5623684312073859162_o142640116_4143411065693044_5059028449767373026_o142930781_4143410785693072_7323964537783947187_oเนื่องจากมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี รวมถึงเราสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยง่าย อาทิเช่น โทรศัพท์ , facebook , Line เป็นต้น ซึ่งหวังว่าโครงการอบรมฯ 2 วันนี้ จะทำให้บรรณารักษ์ทุกคน ได้พัฒนาตนเองและขับเคลื่อนงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ และ หวังว่า 1 เดือน หลังจากนี้ จะได้เห็นพัฒนาการของบรรณารักษ์ และได้เห้ฯสถิติของผู้เข้าใช้บริการเพิ่มจำนวนขึ้น “เพิ่มอัตรานักอ่าน” ในพื้นที่ดำเนินการ ให้เห็นผลแบบก้าวกระโดด และยั่งยืนต่อไป //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน