สั่ง 100 ต้องได้ 100! ผอ.มงคลฯ กศน.กำแพงเพชร ชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมปล่อยปลาทับทิม! 100 ตัว เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมปล่อยปลาทับทิม 100 ตัว ณ สระน้ำบริเวณหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร141213060_4140929835941167_4555404657411464395_o

ด้วยสำนักงาน กศน. โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกลุ เลขาธิการ กศน. มอบภารกิจ 12 ภารกิจเร่งด่วน นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยข้อมูลว่าจากการที่สำนักงาน กศน.จังหวัด ได้รับบการมอบหมายให้ดำเนินการภารกิจเร่งด่วน 12 ข้อ ภายใน 6 เดือน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ก็มุ่งหน้าดำเนินการขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการอย่างเต็มกำลัง โดยมุ่งหวังว่าทุกภารกิจจะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ขณะที่ตนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที 1397/2563 เรื่อง  การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง นั้น ตนจึงถือโอกาสนี้ ขับเคลื่อนงานภารกิจตามข้อสั่งการ ข้อที่ 10 ของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกลุ เลขาธิการ กศน.141213060_4140929835941167_4555404657411464395_o-1142132043_4140930052607812_5105838755126961901_o

คือ ซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของสำนักงานทุกแห่ง และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการด้วย มิตรไมตรี “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการปรับภมิทัศน์ ทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุง บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้จึงถือฤกษ์ดี ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกันปล่อยปลาทับทิมจำนวน 100 ตัว ลงในสระน้ำบริเวณหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 14.49 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยพร้อมเพรียงกัน  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน