ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ132202538_4053546521346166_7650585616951879640_n

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายลูกเสือให้มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการให้บริหาร รวมทั้งการบริหารกิจการลูกเสือในจังหวัด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใจกิจการลูกเสือทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 250 คน  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน132657152_4053546818012803_2546673546438616934_n132225305_4053546704679481_2799847906389005501_n131893980_4053546881346130_1616084195090688183_n133040156_4053546634679488_2471467740632180758_n