“กศน.อู่ข้าว อู่น้ำ″ร่วม กอ.รมน. จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

167251

“เสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหาร กศน. ระดับอำเภอ และครู กศน.ตำบล กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายกศน.จังหวัดพิจิตร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กศน.จังหวัดอุทัยธานี”

167250

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย ในโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยสำนักงาน กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ

167253

ซึ่งมีนายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานกลุ่ม และมีสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กศน.จังหวัดพิจิตร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และ กศน.จังหวัดอุทัยธานี โดยดำเนินการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่อิลส์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู กศน. รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งวิทยากรจาก กองรมน.อาทินายหมวดเอกธารณา คชเสนี ว่าที่ร.ต.น้ำเพ็ชร  คชเสนี สัตยารักษ์

167184

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหาร กศน. ระดับอำเภอ และครู กศน.ตำบล ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,016 คน โดยจัดอบรมเป็นกลุ่ม/ศูนย์จังหวัด รวม 17 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

18740112_1190744747702525_8709355637405037871_n18740225_1190744877702512_5420885492762543380_n

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำหรับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างจริงจังต่อไป เพราะหากทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ และสามารถพัฒนาความเจริญก้าวหน้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและพลวัตรโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

18835741_1696835876996749_322850432951722619_n

//ทีมข่าว ICT กศน.กำแพงเพชร รายงาน