รุ่นใหญ่ไต่ระดับ..!!! เข้าคอร์สก่อนจบ”กศน.กำแพงเพชร”จัดครบจบแบบเนียนๆ….

18119007_1549804138387096_1238193208420259544_n

สัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) ให้ความสำคัญของการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 3 ระดับรวม 31 คน”

18010383_1549804038387106_1771482024739839216_n

        สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ)วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ ห้องไดมอด์น โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการให้กับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 คน กศน.อำเภอคลองลาน จำนวน 8 คน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 15 คน กศน.อำเภอคลองขลุง จำนวน 1 คน กศน.อำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 1 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา 11 คน/ ม ต้น 13 คน/ และ ม ปลาย 7 คน รวมจำนวน 31 คน

18118807_1549802908387219_7967729338261858618_n 21612

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกของการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสประชาชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาสการเรียนรู้จากผู้รู้ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพ มาใช้ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา นับเป็นการดำเนินงานที่ให้คุณค่าและความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการ มีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพ และการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

21607 18156856_1549803765053800_7939262247166547203_n

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการประเมิน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าประเมินในรุ่นเดียวกัน และจบตามเกณฑ์ของโครงสร้างหลักสูตรฯ ที่กำหนดไว้ พัฒนาศักยภาพของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา

21587

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้  ใช้รูปแบบการบรรยายให้ความรู้ การสาธิต การปฏิบัติจริง  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต/การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ/ผู้ตาม (ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ) การสร้างบุคลิกภาพ การปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น/แหล่งเรียนรู้กับความเป็นไทย การสร้างทักษะชีวิตและมนุษยสัมพันธ์ด้านการพูดและภาษา การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีวิไล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม โดยมีทีมวิทยากรอาทิเช่น พระสุชินกร มนาโป วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รอง ผอ.สนง.กศน.จ.กำแพงเพชร นายสันติ อภัยราช ผู้ทรงภูมิปัญญาจังหวัดกำแพงเพชร นายสมนึก ประวัติศรีชัย ชมรมการพูดจังหวัดกำแพงเพชร นายสมมาตร บุญฤทธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีวิไล โดยผู้จบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

18157675_1549804441720399_957803504800024746_n 21642

//พิมพ์พจี  พันธุ์ชัย  รายงาน