รองผู้ว่าเปิด”2 เมษา วันรักการอ่าน”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น พร้อมเปิด”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ชาว กศน.กำแพงเพชร นศ./ประชาชน ร่วมคึกคัก…

dsc_2389

“ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิญชวนบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งแสดงผลงานวิชาการ แหล่งเรียนรู้ อาชีพ 1 คน 1 อาชีพ”

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางกุลดา  พันธุ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครูและบุคลากร ทั้ง 11 อำเภอ ร่วมจัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน” และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชน ชุมชน ชาวตลาด อันจะนำสู่การเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างวัฒนธรรมการอ่านและส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาโดยชุมชน เพื่อชุมชน อย่างแท้จริง ตลอดจนถือเป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ(พ.ศ.2552-2561) โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาส วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา“ความสำคัญของการอ่านในชีวิตจริง”ในครั้งนี้ด้วยdsc_2395 dsc_2401

นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการแสดงผลงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของผู้เรียน ก็เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ หรือที่เรียกว่าการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป“นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการ“ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิญชวนบริจาคหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ห้องสมุดประชาชน และบ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการแสดงผลงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ และกระจายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

//ทีมข่าวICTกศน.กำแพงเพชร รายงาน