เจ้าของตลาดปลื้มปิติ..!! แห่งแรกในกำแพงเพชร..!!! พร้อมเปิด”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริฯ 2 เมษา ที่ตลาดนครชุม..

2

“เจ้าของตลาด มีความยินดีให้ความร่วมมือ และมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่สำคัญ โดยจัดพื้นที่ในแผงตลาดสดนครชุม(พวงทอง) ที่จัดสรรให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันส่งเสริมการอ่าน”

4 5

            “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สังกัด กศน.อ.เมืองกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำห้องสมุดฯ ดังกล่าวเป็นแห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ตลาดสดนครชุม(พวงทอง) ต.นครชุม อ.เมือง จังหวัดกำแพวเพชร ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลนครชุม กศน.ตำบลนครชุม และห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่มงานอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นางแสงอรุณ  สุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในการลงพื้นที่ประสานงานขอความอนุเคราะห์สถานที่ โดย นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม ฝ่ายงานการศึกษาเทศบาลตำบลนครชุม นางสาวศิริพร แว่นแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ช่วยราชการ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดกำแพงเพชร นายกฤชไพรัชมิ์ วงศ์อำไพ บรรณารักษ์ห้องสมุด และนางสาวบุณยาพร อยู่สุภาพ ครู กศน.ตำบลนครชุม นางบุญชรัศม์  จันพุ่ม บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ประสานงาน

3

โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในทันที โดย อาจารย์อำพล พวงทอง อาจารย์สุมาลี พวงทอง และอาจารย์อรนุช ขันธบุญ เจ้าของตลาด มีความยินดีให้ความร่วมมือ และมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญนี้ โดยในครั้งนี้พื้นที่ในแผงตลาดที่จัดสรรให้ มีความกว้าง 4.5 เมตร ×3 เมตร และในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ทีมช่างได้ปรับสภาพพื้นที่และลงมือตกแต่งสถานที่แล้ว รูปแบบจะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้มีความคืบหน้าไปถึง 90% และจะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 2 เมษายน 2560 อย่างแน่นอน งบประมาณในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก กศน.อ.เมืองกำแพงเพชร โดย นายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.เมืองกำแพงเพชร ได้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและดำเนินการทุกขั้นตอน และเทศบาลตำบลนครชุมจะเร่งดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ทั้งในส่วนของฝ้าหลังคา พื้น และสวน ให้อย่างเต็มรูปแบบ

6 7

ซึ่งสำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้จัดงาน “ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน” 2 เมษายน 2560 และการเปิดตัวโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

//ศิริพร แว่นแก้ว รายงาน