เรามาจุดนี้ได้อย่างไร..!!!”สังคมสูงวัย”เต็มรูปแบบ เลขาธิการ กศน. สั่งรับมือ ขาณุฯ กำแพงเพชร จัดไป สว.ยิ้ม…

2

“ต้องการให้ กศน.มาสนใจเรื่องกลุ่มผู้สูงอายุเพราะการเกิดของประชากรจะลดลงปีหนึ่งเป็นแสนๆคน ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นคือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่ง กศน.จะต้องมาออกแบบในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.กล่าว

3 4

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยนางสาวสมนึก  พระนาค ครูผู้ช่วยรักษาการผู้อำนวยการฯ ต้องทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการเนื่องจากนายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการฯต้องลงพื้นที่ช่วยภาคใต้รอบ 2  โดยนำคณะครูจัดดำเนินการจัดทำโครงการ “27 กุมภา พัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ”เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี ณ ศาลาเทศบาลอำเภอขาณุวรลักษบุรี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า 60 คน

9 47161

ทั้งนี้ นางสาวสมนึก  พระนาค ได้กล่าวว่าจากนโยบายของนายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.สั่งการให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งดำเนินการกับประชากรผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายบุญทรง จิโนเป็งผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งทราบถึงปัญหาจึงดำเนินการ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” ซึ่งนำมาด้านปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ ดังนั้น กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุขและมีสุขภาพสมบูรณ์ตามควรแก่วัย

5 47164

โครงการ“27 กุมภา พัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ”ได้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายที่ถูกวิธี  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  นางสาวพณิดา  ชื่นชมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพุทรา ภาคบ่ายได้นำอาชีพการทำขิงดอง  การทำผลิตภัณฑ์จากการบูร การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  สาธิตให้กับผู้สูงอายุได้นำกลับไปใช้ในการชีวิตประจำวันต่อไป

8

/ทีมข่าวขาณุฯ รายงาน