ผอ.กศน.กำแพงเพชร รายงานผู้ว่าฯส่งทีมรุดหารือ..ปราชญ์..!!ดูความคืบหน้านิทรรศการ”ห้องสมุดเฉลิมราช”แห่งแรกของเมือง…

16344276_1381784198539299_998308852_n

“ผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รายงานผลการดำเนินการและการเตรียมการในพระราชพีธีเปิดอย่างเป็นทางการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบคณะทำงานหารือปราชญ์ กางผังดูพื้นที่นิทรรศการ พร้อมให้แต่ละฝ่ายเดินงานต่อเนื่อง”

16344078_1381784255205960_1364007532_n

สืบเนื่องจากการที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชได้รายงานความคืบหน้าให้นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถึงความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินการในพระราชพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560

1 3

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ บ้านเรือนจันทร์ นายสันติ อภัยราช ปราชญ์แห่งเมืองกำแพงเพชรได้ให้คณะจาก กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวพจนีย์ สวัสดิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ และนายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวศิริพร แว่นแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมหารือติดตามความคืบหน้าการจัดนิทรรศการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้จัดแบ่งส่วนของนิทรรศการที่จะนำมาจัดแสดงแบบถาวร โดยแบ่งออกเป็น ภูมิศาสตร์แผนที่สัญญาลักษ์ของจังหวัดกำแพงเพชร สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกำแพงเพชร พระสงฆ์ที่สำคัญ บุคคลสำคัญในอดีตและปัจจุบัน ชนเผ่าต่างๆ วัตถุโบราณสำคัญ และแหล่งน้ำมันสิริกิติ์  เป็นต้น ทั้งนี้การหารือจะประสานข้อมูล รูปภาพ แบบจำลอง ให้สอดคล้องกับพื้นที่และให้สะดวกกับการเรียนรู้ ซึ่งจะให้แต่ละคณะที่รับผิดชอบไปออกแบบ แล้วนำเสนอในที่ประชุมกลางเดือนกุมภาพันธ์

4

ในการนี้นายสันติ อภัยราช ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา(กศน.กำแพงเพชร) คณะจาก กศน.จังหวัดกำแพงเพชรจึงถือโอกาสมอบของที่ระลึกและขอพรปีใหม่ 2560 ในคราวนี้ด้วย  สำหรับการดำเนินการโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งพระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงอนุญาตให้       ใช้พื้นที่ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักราชเลขาธิการ แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานพระราชานุญาต เป็นลำดับที่ 100 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวจเร็ว แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560 และจะได้ดำเนินการเตรียมการในพระราชพิธีเปิดต่อไป

//ศิริพร  แว่นแก้ว รายงาน