“ผอ.มงคล” แห่ง กศน.อำเภอไทรงาม กำแพงเพชร สร้างชื่อระดับประเทศ.!!! อีกครั้ง”รับรางวัล”วันสถาปนายุวกาชาดไทยปี 2560

16298735_10155058862670739_9217170317977069092_n

“วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 เข้ารับเข็มผู้อำนวยการฝึกอบรม อาสายุวกาชาด และรับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด 3 ปี ของชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอไทรงาม จากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง”

 3

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย อาคารเฉลิมบูรณนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้จัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 ซึ่งครบรอบ 95 ปี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย      ได้มอบรางวัลแก่ผู้บริหารยุวกาชาดดีเด่น ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดดีเด่น สมาชิกยุวกาชาด และอาสายุวกาชาดดีเด่นเป็นต้น โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม ได้เข้ารับรางวัลเข็มผู้อำนวยการฝึกอบรม อาสายุวกาชาด และรับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด 3 ปี ของชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอไทรงาม

 5 2

          นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม ได้กล่าวว่า “วันนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้ร่วมวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560. ซึ่งครบรอบ 95 ปี ขอให้กิจการยุวกาชาดไทย จงเจริญรุ่งเรืองต่อไป และได้มีโอกาสเข้ารับเข็มผู้อำนวยการฝึกอบรม อาสายุวกาชาด และรับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด 3 ปี ของชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอไทรงาม จากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นวิทยากรยุวกาชาด ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับตนเอง”

4

การจัดงานครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2465 โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ สถาปนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้บังเกิดขึ้น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  อันจะนำมาพัฒนา ซึ่งความเจริญของประเทศชาติ ภายในงานจัดให้มีพิธีน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารยุวกาชาดดีเด่น ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดดีเด่น สมาชิกยุวกาชาด และอาสายุวกาชาดดีเด่น การปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม จากผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด เป็นประจำทุกปี

//กำจร หัดไทย รายงาน