โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2570) ของสถานศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 เมษายน 2567 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พศ.2567 – 2570) ของสถานศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดกำแพงเพชร438217033_8023950520972393_5465401459546613653_n

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2570) ของสถานศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2567โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ จัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ ทำให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรและสถานศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกรอบแนวทางการทำงานไปทิศทางเดียวกัน438224432_8023949814305797_371858776156737834_n

และมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานแผน จำนวน 52 คน และได้เชิญ วิทยากร ท่านอัญชลี ธรรมะวิธีกุล “ข้าราชการบำนาญ” อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่งณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร438263667_8023951347638977_1745186128874082328_n438205092_8023952797638832_4079279795802736198_n438216599_8023943474306431_6014838062345776379_n438252871_8023935307640581_8163456475867404496_n438223794_8023955140971931_3513697340285076411_n