ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีถวายความเคารพวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็ฯสุข โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้านทิม, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหสัดกำแพงเพชร, นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.เสมอ แจ่มใส รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 407fe582-8e6b-4733-a299-0c30096ce3f5

เข้าร่วมในพิธีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) และเจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี และสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวม พระชนมพรรษาได้ 64 พรรษา ดำรงอยู่ในราชสมบัติ 27 ปี พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ ก่อให้เกิดความมั่งคั่งต่อพระคลังหลวงเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่งของพระบรมชนกนาถ ทรงพระมหากรุณาเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกข์ของราษฎรโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรและการประกอบอาชีพ เช่น ภาวะฝนแล้งข้าวยากหมากแพง ก็โปรดเกล้าฯ ให้นำข้าวในฉางหลวงมาจำหน่ายในราคาถูก และส่งเสริมให้ชาวนาทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ทรงพระเมตตาพระราชทานความยุติธรรมในเรื่องของอากรค่านา ให้เก็บภาษีทั้งนาของขุนนางและราษฎรให้เท่ากัน เพื่อให้เกิดความสุขแก่เกษตรกรผู้เป็นพลเมืองของชาติ รวมถึงทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธี อาทิ

3e7ad177-2333-42c5-b425-910fa59ed21dการส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นการชำระด้วยเงินตรา และเพื่อป้องกันประเทศ สร้างกองทัพเรือ ขุดคูคลอง สร้างป้อมปราการเพื่อรักษาปากน้ำจุดสำคัญ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการต่างประเทศ มีน้ำพระราชหฤทัยผูกพันในประโยชน์สุขของราษฎร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่” ปี พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีไทย และปี พ.ศ. 2558 ถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง