ไม่ใช่ “ดำดง” แต่จะดำรงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการสร้างการรับรู้…. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 25…

.วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การดำเนินงานการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567fb_img_1710770726735-1024x683

โดยมี นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายหาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรfb_img_1710770799000-1024x683

นายสุริยา บารมี เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวระวีวรรณ โตวารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวหัตทยา บุญธรรม นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร นายปริญญา รังผึ้ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวพุดตาล กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การดำเนินงานการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เนื่องในโอกาส เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้fb_img_1710770818280

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสังกัด รวม 274 คน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงาน 3 ด้าน ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ดังนี้ 1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และ 3.การเรียนรู้ เพื่อคุณวุฒิตามระดับ พร้อมกับ ร่วมรับชมการประกวด ส้มตำลีลา “แซ่บครกสะเทือน และ การประกวดโครงงานของนักศึกษา ในสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทั้ง 11 แห่ง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566735574_0

มีหน้าที่ จัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ ตามระดับ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร จึงกำหนดจัดโครงการสร้างการรับรู้การดำเนินงานการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เนื่องในโอกาส เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้fb_img_1710770772951-1024x683433589584_7869828743051239_8698117855730776448_n

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลดำเนินงานการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา สกร.จังหวัดกำแพงเพชร บุคลากรในสังกัดของ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดกำแพงเพชร เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.กำแพงเพชรfb_img_1710770730483-1024x683fb_img_1710770821789-1024x683fb_img_1710770794679-1024x683432447852_7869674949733285_3926823024187919550_nfb_img_1710770826606-1024x768432456533_7869831426384304_8496640274091861520_n433803428_7869674563066657_6907849199033604379_n