ติดตามผล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร373551129_839934814374921_7708616725498819779_n

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับให้อาสาสมัคร กศน. ทุกตำบล ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน  เพื่อให้อาสาสมัคร กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงนโยบายและภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลให้ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไป373536015_839956131039456_4670607634462298987_n

ทั้งนี้วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ข้าราชการครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อาสาสมัคร กศน.อำเภอ จำนวน 1 คน และ อาสาสมัคร กศน.ตำบล คัดเลือกเป็นตัวแทนอาสาสมัคร กศน.อำเภอ ๆ ละ 3 คน (รวม 11 อำเภอ 44 คน) เข้าร่วมและรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัคร กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ขัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร373533029_839955044372898_8396130737594804893_n371327489_839938207707915_1844387848499387669_n372986898_839926314375771_7675748421128486281_n373326480_839926327709103_8387151312495258001_n372919795_839952841039785_32094069573632471_n373537998_839951834373219_5230823093322109625_n373547105_839939051041164_778018218284241135_n