วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชการศึกษาปฏิบัติการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร371894747_7096072443760210_2493413250813767379_n

สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 -30  สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร371358755_7096069097093878_2492205391885937182_n

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบตามที่นักศึกษาของสถานศึกษาทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมฯ เป็นข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร371846546_7096068560427265_1392235624573775338_n372675966_7096071110427010_3081138922583382826_n371863261_7096068737093914_8362587876579420740_n371842155_7096069367093851_6976249361241129552_n371460505_7096068723760582_8791426023976577727_n