เยี่ยมฐานกู้ชีวิต 3 ช่วงวัย CPR สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการ โครงการอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2566 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมและร่วมสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ภายใต้โครงการอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2566 เพื่อให้กำลังใจแก่ทีมวิทยากร อาสายุวกาชาดในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการแต่ละฐานการเรียนรู้ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร368310518_7075724229128365_1328345824585202094_n

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและอบรมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและภารกิจของสภากาชาดไทย รวมถึงสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสื่อสัตย์ และมีจิตอาสา และ369646207_7075724149128373_6088373391256394376_n

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสายุวกาชาดในสถานศึกษา รู้จักการเสียสละรวมทั้งร่วมเป็นอาสาสมัครและร่วมกิจกรรมของสภากาชาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเป้าหมาย คือ อาสาสมัครยุวกาชาดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จำนวน 60 คน บุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 20 คน รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 80 คน ณ ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย pr.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร369613863_7075724285795026_6981987429458541602_n368286970_7075724435795011_9090313407184120590_n