ทำแต่เรื่อง ดี ดี “อาสาสมัคร กศน.” สกร.จังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร363806308_822793166089086_2729295821654892122_n

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร1690462949257

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับให้อาสาสมัคร กศน. ในระดับพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงนโยบายและภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ เพื่อนำข้อมูลจากการนิเทศติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน.362976037_6135999093175599_3179216147181639692_n

มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา อาสาสมัคร กศน.ระดับตำบล (78 ตำบล ๆ ละ 3 คน)  ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 290 คน //นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร363793559_822788332756236_4456862142159844048_n45