โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการดังกล่าว8778

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และผู้เกี่ยวข้องร่วม 36 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร547

การดำเนินการโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการจล การจัดทำหลักฐานการจบ ความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 3 ระดับ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติตรวจสอบหลักฐานการจบของนักศึกษา กศน. ที่เรียนจบครบตามโครงสร้างฯ ของหลักสูตร กศน. 2551 ด้วยการตรวจไขว้ระหว่างสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.กพ.45547887945787878