โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร1

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้ถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากร โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร62388844337163107_1039827007014926_4750714526098306700_n8